top of page

h-index: 66

Total Citations: 22201

Highest Citation of a Research Paper: 1017

Highest Citation of a Review Paper: 5205

No. Clarivate Highly Cited Papers: 23

Average Citation per Paper: 100.5

orcid-Logo.jpg
Scopus_type_logo.jpg
Publons-Logo.jpg
GoogleScholar_logo.png

2023

1. Thin Zinc Oxide Layer Passivating Bismuth Vanadate for Selective Photoelectrochemical Water Oxidation to Hydrogen Peroxide
Songying Qu, Hao Wu*, Yun Hau Ng* 
SMALL 2023, 2300347.
[Read online]

2. Polaron-Mediated Transport in BiVO4 Photoanodes for Solar Water Oxidation  (Journal Cover)

Hao Wu, Lei Zhang, Songying Qu, Aijun Du, Junwang Tang, Yun Hau Ng* 
ACS Energy Lett. 2023, 8 (5), 2177-2187.
[Read online]

3. Nickel-assisted Synthesis of Elemental Crystalline Phosphorus Photocatalyst for Efficient Hydrogen Evolution
Chunxiao Wu, Yi Dong, Yun Hau Ng*, Yuxi Liu, Jiguang Deng, Lin Jing*, Hongxing Dai
 
Sustainable Mater. Technol. 2023, 35, e00551.
[Read online]

4. Recent Advances in Two-Dimensional Ultrathin Bi-based Photocatalysts
Xuelian Wu, Hui Ling Tan, Chaohua Zhang, Zhenyuan Teng, Zailun Liu, Yun Hau Ng*, Qitao Zhang*, Chenliang Su* 
Prog. Mater. Sci. 2023, 133, 101047
[Read online]

5. Defect-rich Selenium doped Graphitic Carbon Nitride for High-efficiency Hydrogen Evolution Photocatalysis 
Qichao Zhang, Yajie Sun, Jiguang Deng, Yuxi Liu, Yun Hau Ng*, Lin Jing*, Hongxing Dai 
Int. J. Hydrogen Energy 2023, DOI:10.1016/j.ijhydene.2023.04.319.
[
Read online]

6. Enhanced Visible-light-driven Heterogeneous Photocatalytic CO2 Methanation by Cu2O@Cu-MOF-74 Thin Film  

Hao Wu, Wahyu Prasetyo Utomo, Yuanmeng Tian, Chun Hong Mak, Hoi Ying Chung, Hsien-Yi Hsu, Jin Shang, Yun Hau Ng* 
ChemPhysMater 2023, 2 (2), 126-133.
[Read online]

7. Quantification Methodology of Ammonia Produced from Electrocatalytic and Photocatalytic Nitrogen/Nitrate Reduction  

Wahyu Prasetyo Utomo, Hao Wu*Yun Hau Ng* 
Energies 2023, 16 (1), 27.
[Read online]

8. Atomically Dispersed Cu Catalysts on Sulfide-Derived Defective Ag Nanowires for Electrochemical CO2 Reduction
Zhipeng Ma, Tao Wan, Ding Zhang, Jodie A. Yuwono, Constantine Tsounis, Junjie Jiang, Yu-Hsiang Chou, Xunyu Lu, Priyank V. Kumar, Yun Hau Ng, Dewei Chu, Cui Ying Toe, Zhaojun Han, Rose Amal 
ACS Nano 2023, 17 (3), 2387-2398.
[Read online]

9. Process Accumulated 8% Efficient Cu2ZnSnS4-BiVO4 Tandem Cell for Solar Hydrogen Evolution with the Dynamic Balance of Solar Energy Storage and Conversion
Hongwei Cai, Weidong Zhao, Guohong Xiao, Yucheng Hu, Xiaomin Wu, Huanyang Ni, Shigeru Ikeda, Yun Hau Ng, Jiahua Tao, Lingzhi Zhao, Feng Jiang 
Adv. Sci. 2023, 10 (5), 2205726.
[Read online]

10. 2D Transition Metal Dichalcogenides for Photocatalysis

Ruijie Yang, Yingying Fan, Yuefeng Zhang, Liang Mei, Rongshu Zhu, Jiaqian Qin, Jinguang Hu, Zhangxing Chen, Yun Hau Ng, Damien Voiry, Shuang Li, Qingye Lu, Qian Wang, Jimmy C. Yu, Zhiyuan Zeng 
Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62 (13), e202218016.
[Read online]

11. Point Defect Engineering of Elemental Phosphorus for Photocatalytic Hydrogen Evolution
Yajie Sun, Xinya Pei, Bo Wang, Yun Hau Ng, Ruixue Zhu, Qichao Zhang, Jiguang Deng, Yuxi Liu, Lin Jing*, Hongxing Dai 
Chem. Eng. J. 2023, 463, 142488.
[Read online]

12. Engineering Versatile Au-based Catalysts for Solar-to-fuel Conversion

Chunhua Wang, Hongwen Zhang, Feili Lai, Zhirun Xie, Yun Hau Ng, Bo Weng*, Xuejiao Wu, Yuhe Liao* 
J. Energy Chem. 2023, 83, 341-362.
[Read online]

13. Emerging Heterostructured C3N4 Photocatalysts for Photocatalytic Environmental Pollutant Elimination and Sterilization

Yang Ding, Chunhua Wang, Lang Pei, Soumyajit Maitra, Qinan Mao, Runtian Zheng, Meijiao Liu, Yun Hau Ng, Jiasong Zhong*, Li-Hua Chen*, Bao-Lian Su* 
Inorg. Chem. Front. 2023, DOI:10.1039/D3QI00657C.
[Read online]

2022

1. Low-bias Photoelectrochemical Water Splitting via Mediating Trap States and Small Polaron Hopping
Hao Wu, Lei Zhang, Aijun Du, Rowshanak Irani, Roel van de Krol, Fatwa F. Abdi, Yun Hau Ng* 
Nature Commun. 2022, 13, 6231.
[Read online]

2. Modulating the Active Sites of Oxygen-deficient TiO2 by Copper Loading for Enhanced Electrocatalytic Nitrogen Reduction to Ammonia  (Journal Cover)

Wahyu Prasetyo Utomo, Hao Wu*, Yun Hau Ng* 
SMALL 2022, 18 (25), 2200996.
[Read online]

3. Engineering the interfacial contact between Bi2WO6 and WO3 heterojunction photoanode for improved charge transportation
Hoi Ying Chung, Roong Jien Wong, Rose Amal,
Yun Hau Ng* 
Energy & Fuels 2022, 36 (19), 11550-11558.
[Read online]

4. Surface Modulation Inducing Bismuth-rich Surface Composition in BiVO4 for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting  
Hao Wu, Songying Qu, Zhirun Xie, Yun Hau Ng* 

ACS Appl. Energy Mater. 2022, 5 (7), 8419–8427.
[Read online]

5. Facet-dependent Spatial Charge Separation with Rational Co-catalyst Deposition on BiVO4
Zhirun Xie, Hui Ling Tan, Hao Wu, Rose Amal, Jason Scott, Yun Hau Ng* 

Mater. Today Energy. 2022, 26, 100986.
[Read online]

6. Facet-dependent Carrier Dynamics of Cuprous Oxide Regulating the Photocatalytic Hydrogen Generation
Cui Ying Toe, Marlene Lamers, Thomas Dittrich, Hassan A. Tahini, Sean C. Smith, Jason Scott, Rose Amal, Roel van de KrolFatwa Firdaus AbdiYun Hau Ng* 
Mater. Adv. 2022, 3 (4), 2200-2212.
Highlighted as a "Popular Advance"
[Read online]


7. Advancement of Bismuth-based Materials for Electrocatalytic and Photo(electro)catalytic Ammonia Synthesis 
Wahyu Prasetyo Utomo, Michael K. H. Leung, Zongyong Yin, Hao Wu*, Yun Hau Ng* 
Adv. Funct. Mater. 2022, 32 (4), 2106713.
[Read online]


8. Hetero-phase Dendritic Elemental Phosphorus for Visible Light Photocatalytic Hydrogen Generation
Chunxiao Wu, Ruixue Zhu, Wey Yang Teoh, Yuxi Liu, Jiguang Deng, Hongxing Dai, Lin Jing*, Yun Hau Ng*, Jimmy C. Yu* 

Appl. Catal. B: Environ., 312, 121428.
[Read online]

9. Heterogeneous N-coordinated Single-atom Photocatalysts and Electrocatalysts

Rongchen Shen, Lei Hao, Yun Hau Ng*, Peng Zhang, Amel Arramel, Youji Li, Xin Li*  
Chin. J. Catal., 43 (10), 2453-2483.
[Read online]

10. Covalent organic frameworks: Fundamentals, mechanisms, modification, and applications in photocatalysis
Zizhan Liang, 
Rongchen Shen, Yun Hau Ng*, Yang Fu, Tianyi Ma*, Peng Zhang, Youji Li, Xin Li*
Chem Catal., 2 (9), 2157-2228.
[Read online]

11. Research on the Influence of the Interfacial Properties Between a Cu3BiS3 Film and an InxCd1-xS Buffer Layer for Photoelectrochemical Water Splitting

Xiaomin Wu, Weidong Zhao, Yucheng Hu, Guohong Xiao, Huanyang Ni, Shigeru Ikeda, Yun Hau Ng, Feng Jiang* 
Adv. Sci. 2022, 2204029.
[Read online]

12. Nanoscale p-n junction integration via the synergetic hybridization of facet-controlled Cu2O and defect modulated g-C3N4-x atomic layers for enhanced photocatalytic water splitting

Boon-Junn Ng, Jie-Yinn Tang, Liang Yin Ow, Xin Ying Kong, Yun Hau Ng, Lutfi Kurnianditia Putri, Siang-Piao Chai
Materials Today Energy 2022, 29101102.
[Read online]

13. Resolve Deep-rooted Challenges of Halide Perovskite for Sustainable Energy Development and Environmental Remediation
Siow HwaTeo, 
Chi Huey Ng, Yun Hau Ng, Aminul Islam, Shuzi Hayase, Yun Hin Taufiq-Yap
Nano Energy 2022, 99, 107401.
[Read online]


14. Reconstructing Cu Nanoparticle Supported on Vertical Graphene Surface via Electrochemical Treatment to Tune the Selectivity of CO2 Reduction Toward Valuable Products

Zhipeng Ma, Constantine Tsounis, Cui Ying Toe, Priyank Kumar, Bijil Subhash, Shibo Xi, Hui Ying Yang, Shujie Zhou, Zeheng Lin, Kuang-Hsu Wu, Roong Jien Wong, Lars Thomsen, Nicholas Bedford, Xunyu Lu, Yun Hau Ng, Zhaojun Han, Rose Amal
ACS Catal. 2022, 12, (9), 4792–4805.
[Read online]

15. Recent progress on catalysts for catalytic oxidation of volatile organic compounds: a review

Rui Liu, Hao Wu, Jiahui Shi, Ximeng Xu, Dan Zhao, Yun Hau Ng, Mengling Zhang, Shejiang Liu, Hui Ding
Catalysis Science & Technology 2022, 12 (23), 6945-6991.
[Read online]

16. Green synthesis of graphite-based photo-Fenton nanocatalyst from waste tar via a self-reduction and solvent-free strategy

Dong Li, Tianxue Yang, Zhengang Liu, Yu Xia, Zeliang Chen, Shengshu Yang, Chao Gai, Amit Bhatnagar, Yun Hau Ng, Yong Sik Ok
Science of the Total Environment 2022, 824, 153772.
[Read online]

17, Phosphorus-containing g-C3N4 photocatalysts for hydrogen evolution: A review

SijieLv, Chunxiao Wu, Yun Hau Ng, Yafei Zhang, Jiahuan Peng, Yuxi Liu, Qichao Zhang, Shuang Li, Yajie Sun, Lin Jing, Jiguang Deng, Hongxing Dai
Int. J. Hydrogen Energy 2022, 47 (100), 42136-42149
[Read online]

2021

1. Unveiling Carrier Dynamics in Periodic Porous BiVO4 Photocatalyst for Enhanced Solar Water Splitting (Journal Cover)
Hao Wu, Rowshanak Irani, Kunfeng Zhang, Lin Jing, Hongxing Dai, Hoi Ying ChungFatwa Firdaus AbdiYun Hau Ng 
ACS Energy Lett. 2021, 6 (10), 3400–3407.[Read online]

2. Manipulating the Fate of Charge Carriers with Tungsten Concentration: Enhancing Photoelectrochemical Water Oxidation of Bi2WO6 (Journal Cover)
Hoi Ying ChungCui Ying ToeWeijian ChenXiaoming WenRoong Jien WongRose AmalFatwa Firdaus AbdiYun Hau Ng
SMALL 2021, 17 (35), 2102023.
[Read online]


3. Metal–Organic Framework Decorated Cuprous Oxide Nanowires for Long-lived Charges Applied in Selective Photocatalytic CO2 Reduction to CH4
Hao WuXin Ying KongXiaoming WenProf. Siang-Piao ChaiEmma C. LovellJunwang TangYun Hau Ng
Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60 (15), 8455-8459.
[Read online]
[Clarivate Highly Cited Paper]

4. Oxygen Nucleation of MoS2 Nanosheet Thin Film Supercapacitor Electrodes for Enhanced Electrochemical Energy Storage (Journal Cover)
Shi Nee LouMelvin Choon Heng SeeSean LimNeeraj SharmaJason ScottDa-Wei WangRose AmalYun Hau Ng
ChemSusChem 2021, 14 (14), 2882-2891.
[Read online]

5. Selective Ethanol Oxidation to Acetaldehyde on Nanostructured Zeolitic Imidazolate Framework-8-Wrapped ZnO Photothermocatalyst Thin Films 
Hao WuTze Hao TanRugeng LiuHsien-Yi HsuYun Hau Ng
Solar RRL 2021, 5 (6), 2000423.
[Read online]

6. Photogenerated charge dynamics of CdS nanorods with spatially distributed MoS2 for photocatalytic hydrogen generation
Xinxin Lu, Weijian Chen, Yin Yao, Xiaoming Wen, Judy N. Hart, Constantine Tsounis, Cui Ying Toe, Jason Scott, Yun Hau Ng
Chem. Eng. J. 2021, 420, 127709.
[Read online]

7. Progress in practical hydrogen production and utilisation in East Asia (Invited contribution)
Pradipto Suwidji, Hoi Ying Chung and Yun Hau Ng
HKIE Transactions 2021, 28 (2), 88-101.
[Read online]

8. ZnS-GaP Solid Solution Thin Films with Enhanced Visible-Light Photocurrent
Pariasadat Musavigharavi, Fran Kurnia, Lin Xie, Collin Keon Young Park, Yun Hau Ng, Jiaqing He, Judy N. Hart, Nagarajan Valanoor 
ACS Appl. Energy Mater. 2021, 4 (10), 10756-10761[Read online]

9. Selective N2/H2O adsorption onto 2D amphiphilic amorphous photocatalysts for ambient gas-phase nitrogen fixation
Ziyang Lu, Sandra Elizabeth Saji, Julien Langley, Yunxiang Lin, Zhirun Xie, Ke Yang, Lei Bao, Yiyang Sung, Shengbai Zhang, Yun Hau Ng, Li Song, Nicholas Cox, Zongyou Yin
Appl. Catal. B: Environ. 2021, 294, 120240.
[Read online]

10. In-situ construction of metallic Ni3C@Ni core–shell cocatalysts over g-C3N4 nanosheets for shell-thickness-dependent photocatalytic H2 production
Rongchen Shen, Kelin He, Aiping Zhang, Neng Li, Yun Hau Ng, Peng Zhang, Jun Hu, Xin Li
Appl. Catal. B: Environ. 2021, 291, 120104.
[Read online]
[Clarivate Highly Cited Paper]

11. A CuNi Alloy–Carbon Layer Core–Shell Catalyst for Highly Efficient Conversion of Aqueous Formaldehyde to Hydrogen at Room Temperature
Zining Zhou, Yun Hau Ng, Shengju Xu, Siyuan Yang, Qiongzhi Gao, Xin Cai, Jihai Liao, Yueping Fang, Shengsen Zhang
ACS Appl. Mater. Interfaces. 2021, 13 (31), 137299–37307.
[Read online]

12. Noble-Metal-Free Multicomponent Nanointegration for Sustainable Energy Conversion
Haijiao Lu, Julie Tournet, Kamran Dastafkan, Yun Liu, Yun Hau Ng, Siva Krishna Karuturi, Chuan Zhao, Zongyou Yin
Chem. Rev. 2021, 1121 (17), 10271-10366.
[Read online]
[Clarivate Highly Cited Paper]


13. Coupled porosity and heterojunction engineering: MOF-derived porous Co3O4 embedded on TiO2 nanotube arrays for water remediation
Jianing Dong, Xinnan Zhang, Xiuli Dong, Kim Hoong Ng, Zailai Xie, I-Wen Peter Chen, Yun Hau Ng, Jianying Huang, Yuekun Lai
Chemosphere 2021, 274, 129799
[Read online]

14. Understanding photoelectrocatalytic degradation of tetracycline over three-dimensional coral-like ZnO/BiVO4 nanocomposite
Yaping Li, Xianglin Sun, Yiming Tang, Yun HauNg, Lintao Li, Feng Jiang, Jing Wang, Weirui Chen, Laisheng Li
Mater. Chem. Phys. 2021, 271, 124871
[Read online]

15. Phosphorus vapor assisted preparation of P-doped ultrathin hollow g-C3N4 sphere for efficient solar-to-hydrogen conversion
Sijie Lv, Yun Hau Ng, Ruixue Zhu, Shuang Li, Chunxiao Wu, Yuxi Liu, Yafei Zhang, Lin Jing, Jiguang Deng, Hongxing Dai
Appl. Catal. B: Environ. 2021, 297, 120438
[Read online]

16. In situ construction of elemental phosphorus nanorod-modified TiO2 photocatalysts for efficient visible-light-driven H2 generation
Shuang Li, Yun Hau Ng, Ruixue Zhu, Sijie Lv, Chunxiao Wu, Yuxi Liu, Lin Jing, Jiguang Deng, HongxingDai
Appl. Catal. B: Environ. 2021, 297, 120412
[Read online]

17. Tracking S-Scheme Charge Transfer Pathways in Mo2C/CdS H2-Evolution Photocatalysts
Rongchen ShenXinyong LuQiaoqing ZhengQing ChenYun Hau NgPeng ZhangXin Li
Solar RRL 2021, 5 (7), 2100177
[Read online]
[Clarivate Highly Cited Paper]


18. Superior photoelectrocatalytic performance of ternary structural BiVO4/GQD/g-C3N4 heterojunction
Mohamad Fakhrul Ridhwan Samsudin, Habib Ullah, Asif A.Tahir, Xiaohong Li, Yun Hau Ng, Suriati Sufian
J. Colloid Interface Sci. 2021, 586, 785-796
[Read online]

19. Mechanism of Incorporation of Zirconium into BiVO4 Visible-Light Photocatalyst
Imane Abdellaoui, Muhammad M. Islam, Mikas Remeika, Sorai Kanno, Riku Okamoto, Kazuya Tajima, Sachin A. Pawar, Yun Hau Ng, Christian Budich, Tsuyoshi Maeda, Takahiro Wada, Shigeru Ikeda, Takeaki Sakurai
J. Phys. Chem. C 2021, 125 (6), 3320–3326
[Read online]

20. Chemical reduction-induced surface oxygen vacancies of BiVO4 photoanodes with enhanced photoelectrochemical performance
Yong PengHao WuMingjian YuanFang-Fang LiXingli ZouYun Hau NgHsien-Yi Hsu
Sustainable Energy Fuels 2021, 5 (8), 2284-2293
[Read online]

21. FeCo alloy@N-doped graphitized carbon as an efficient cocatalyst for enhanced photocatalytic H2 evolution by inducing accelerated charge transfer
Sibo Chen, Yun Hau Ng, Jihai Liao, Qiongzhi Gao, Siyuan Yang, Feng Peng, Xinhua Zhong, Yueping Fang, Shengsen Zhang
J. Energy Chem. 2021, 52, 92-101
[Read online]

22. Constructing low-cost Ni3C/twin-crystal Zn0.5Cd0.5S heterojunction/homojunction nanohybrids for efficient photocatalytic H2 evolution
Rongchen Shen, Yingna Ding, Shibang Li, Peng Zhang, Quanjun Xiang, Yun Hau Ng, XinLi
Chin. J. Catal. 2021, 42 (1), 25-36
[Read online]
[Clarivate Highly Cited Paper]


23. Visible-light-driven photoelectrocatalytic activation of chloride by nanoporous MoS2@BiVO4 photoanode for enhanced degradation of bisphenol A
Zexiao Zheng, Yun Hau Ng, Yiming Tang, Yaping Li, Weirui Chen, Jing Wang, Xukai Li, Laisheng Li
Chemosphere 2021, 263, 128279
[Read online]

24. In situ recycling of particulate matter for a high-performance supercapacitor and oxygen evolution reaction
Jiajun MaoMingzheng GeI-Wen Peter ChenYun Hau NgTianxue ZhuHui LiuJianying HuangWeilong Cai, Yuekun Lai
Mater. Chem. Front. 2021, 5 (6), 2742-2748
[Read online]

25. 3.17% efficient Cu2ZnSnS4–BiVO4 integrated tandem cell for standalone overall solar water splitting
Dingwang HuangKang WangLintao LiKuang FengNa AnShigeru IkedaYongbo KuangYun Hau Ng, Feng Jiang
Energy Environ. Sci. 2021, 14 (3), 1480-1489
[Read online]

26. Recent advances in photodegradation of antibiotic residues in water 
Xiuru Yang, Zhi Chen, Wan Zhao, Chunxi Liu, Xiaoxiao Qian, Ming Zhang, Guoying Wei, Eakalak Khan, Yun Hau Ng, Yong Sik Ok
Chem. Eng. J. 2021, 405, 126806
[Read online]
[Clarivate Highly Cited Paper]


27. Recent advances in and the design criteria of metal sulfide photocathodes and photoanodes for photoelectrocatalysis 

Cui Ying Toe, Shujie Zhou, Michael Gunawan, Xinxin Lu, Yun Hau Ng, Rose Amal
J. Mater. Chem. A 2021, 9, 20277-20319
[Read online]

2020

1. Photocatalytic and Photoelectrochemical Systems: Similarities and Differences
Hao WuHui Ling TanCui Ying ToeJason ScottLianzhou WangRose AmalYun Hau Ng
Adv. Mater. 2020, 32 (18), 1904717
[Read online]

[Clarivate Highly Cited Paper]


2. Light-Induced Formation of MoOxSy Clusters on CdS Nanorods as Cocatalyst for Enhanced Hydrogen Evolution 
Xinxin Lu, Cui Ying Toe, Fan Ji, Weijian Chen, Xiaoming Wen, Roong Jien Wong, Jan Seidel, Jason Scott, Judy N. Hart, Yun Hau Ng
ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12 (7), 8324–8332
[Read
online]

3. A pulse electrodeposited amorphous tunnel layer stabilises Cu2O for efficient photoelectrochemical water splitting under visible-light irradiation
Hao WuZhaoke ZhengCui Ying ToeXiaoming WenJudy N. HartRose Amal, Yun Hau Ng
J. Mater. Chem. A 2020, 8 (11), 5638-5646
[Read online]

4. Experimental and DFT Insights on Microflower g-C3N4/BiVO4 Photocatalyst for Enhanced Photoelectrochemical Hydrogen Generation from Lake Water 
Mohamad Fakhrul Ridhwan Samsudin, Habib Ullah, Robabeh Bashiri, Norani Muti Mohamed, Suriati Sufian, Yun Hau Ng
ACS Sustainable Chem. Eng. 2020, 8 (25), 9393–9403
[Read online]


5. Cu2O photocatalyst: Activity enhancement driven by concave surface 
Xinxin Lu, Judy N. Hart, Yin Yao, Cui YingToe, Jason Scott, Yun Hau Ng
Mater. Today Energy 2020, 16, 100422
[Read
online]

6. Light soaking effect driven in porphyrin dye-sensitized solar cells using 1D TiO2 nanotube photoanodes 
Jung-Ho Yun, Attila J. Mozer, Pawel Wagner, David L. Officer, Rose Amal, Yun Hau Ng
Sustainable Mater. Technol. 2020, 24, e00165
[Read online]


7. Scavenger-free and self-powered photocathodic sensing system for aqueous hydrogen peroxide monitoring by CuO/ZnO nanostructure 
Hao Wu, Hoi Ying Chung, Daniel C. W. Tsang, Nay Ming Huang, Zhirun Xie, Hong Ngee Lim, Yong Sik Ok, Yun Hau Ng
Chem. Eng. Sci. 2020, 226, 115886
[
Read online]

8. Balancing the crystallinity and specific surface area of bismuth tungstate for photocatalytic water oxidation 
Hoi Ying Chung, Xuelian Wu, Rose Amal, Yun Hau Ng
Mol. Catal. 2020, 487, 110887
[
Read online]

9. Unlocking the potential of the formate pathway in the photo-assisted Sabatier reaction 
Tze Hao TanBingqiao XieYun Hau NgSiti Fatimah Binti AbdullahHin Yin Marco TangNicholas BedfordRobert A. TaylorKondo-Francois Aguey-ZinsouRose Amal, Jason Scott
Nature Catal. 2020, 3, 1034–1043
[
Read online]

10. Silk fibroin-derived nitrogen-doped carbon quantum dots anchored on TiO2 nanotube arrays for heterogeneous photocatalytic degradation and water splitting 
Qun Wang, Jingsheng Cai, Gill V. Biesold-McGee, Jianying Huang, Yun Hau Ng, Hongtao Sun, Jiping Wang, Yuekun Lai, Zhiqun Lin
Nano Energy 2020, 78, 105313
[Read online]


11. Solvothermal synthesis of copper-doped BiOBr microflowers with enhanced adsorption and visible-light driven photocatalytic degradation of norfloxacin 
Xincong Lv, Dickson Y. S. Yan, Frank Leung-Yuk Lam, Yun Hau Ng, Shengming Yin, Alicia Kyoungjin An
Chem. Eng. J. 2020, 401, 126012
[Read online]

[Clarivate Hot Paper]


12. A review on 2D MoS2 cocatalysts in photocatalytic H2 production 
Zizhan Liang, Rongchen Shen, Yun Hau Ng, Peng Zhang, Quanjun Xiang, Xin Li
J. Mater. Sci. Technol. 2020, 56, 89-121
[Read online]

[Clarivate Highly Cited Paper]


13. Nanostructured CdS for efficient photocatalytic H2 evolution: A review 
Rongchen ShenDoudou RenYingna DingYatong GuanYun Hau NgPeng Zhang, Xin Li
Science China Mater. 2020, 63, 2153–2188
[Read online]

[Clarivate Highly Cited Paper]


14. Surface plasmon resonance effect of a Pt-nano-particles-modified TiO2 nanoball overlayer enables a significant enhancement in efficiency to 3.5% for a Cu2ZnSnS4-based thin film photocathode used for solar water splitting 
Lintao Li, Kuang Feng, Dingwang Huang, Kang Wang, Yuan Li, Zhiyou Guo, Yun Hau Ng, Feng Jiang
Chem. Eng. J. 2020, 396, 125264
[Read
online]

15. Visible-light photocatalysis and charge carrier dynamics of elemental crystalline red phosphorus 
Lin JingRuixue ZhuYun Hau NgZhuofeng Hu Wey Yang TeohDavid Lee Phillips,  Jimmy C. Yu
J. Chem. Phys. 2020, 153, 024707
[Read
online]

16. Customised fabrication of nitrogen-doped biochar for environmental and energy applications 
Zhonghao Wan, Yuqing Sun, Daniel C. W. Tsang, Eakalak Khan, Alex C. K. Yip, Yun Hau Ng, Jörg Rinklebee, Yong Sik Ok
Chem. Eng. J. 2020, 401, 126136
[Read online]

[Clarivate Highly Cited Paper]


17. Biorenewable hydrogen production through biomass gasification: A review and future prospects 
Leichang Cao, Iris K. M. Yu, Xinni Xiong, Daniel C. W. Tsang, Shicheng Zhang, James H. Clark, Changwei Hu, Yun Hau Ng, Jin Shang, Yong Sik Ok
Environ. Res. 2020, 186, 109547
[Read
online]
[Clarivate Highly Cited Paper]


18. Solid Nanoporosity Governs Catalytic CO2 and N2 Reduction 
Fizza Naseem, Peilong Lu, Jianping Zeng, Ziyang Lu, Yun Hau Ng, Haitao Zhao, Yaping Du, Zongyou Yin
ACS Nano 2020, 14 (7), 7734–7759
[Read online]


19. Strongly coupled 2D-2D nanojunctions between P-doped Ni2S (Ni2SP) cocatalysts and CdS nanosheets for efficient photocatalytic H2 evolution 
Doudou Ren, ZiZhan Liang, Yun Hau Ng, Peng Zhang, Quanjun Xiang, Xin Li
Chem. Eng. J. 2020, 390, 124496
[Read online]

[Clarivate Highly Cited Paper]


20. Enhanced Electrochemical CO2 Reduction of Cu@CuxO Nanoparticles Decorated on 3D Vertical Graphene with Intrinsic sp3-type Defect 
Zhipeng MaConstantine TsounisPriyank V. KumarZhaojun HanRoong Jien WongCui Ying ToeShujie ZhouNicholas M. BedfordLars ThomsenYun Hau NgRose Amal
Adv. Funct. Mater. 2020, 30 (24), 1910118
[Read online]


21. Z-Schematic Solar Water Splitting Using Fine Particles of H2-Evolving (CuGa)0.5ZnS2 Photocatalyst Prepared by a Flux Method with Chloride Salts 
Shunya Yoshino, Akihide Iwase, Yun Hau Ng, Rose Amal, Akihiko Kudo
ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3 (6), 5684–5692
[Read online]


22. Reversible ternary nickel-cobalt-iron catalysts for intermittent water electrolysis 
Xunyu LuQingran ZhangYun Hau NgChuan Zhao
EcoMat 2020, 2 (1), e12012
[Read online]


23. Tailoring the morphological structure of BiVO4 photocatalyst for enhanced photoelectrochemical solar hydrogen production from natural lake water 
Mohamad Fakhrul Ridhwan Samsudin, Robabeh Bashiri, Norani Muti Mohamed, Yun Hau Ng, Suriati Sufian
Appl. Surf. Sci. 2020, 504, 144417
[Read
online]

24. Halide Perovskite Single Crystals: Optoelectronic Applications and Strategical Approaches
Yurou Zhang, Miaoqiang Lyu, Tengfei Qiu, Ekyu Han, Il Ku Kim, Min-Cherl Jung, Yun Hau Ng, Jung-Ho Yun, Lianzhou Wang
Energies 2020, 13 (16), 4250
[Read online]

25. Preparation of Bi-based photocatalysts in the form of powdered particles and thin films: a review 
Xuelian Wu, Cui Ying Toe, Chenliang Su, Yun Hau Ng, Rose Amal, Jason Scott 
J. Mater. Chem. A 2020, 8 (31), 15302-15318
[Read
online]​

26. Flame-made amorphous solid acids with tunable acidity for the aqueous conversion of glucose to levulinic acid 
Gein Khai Beh, Chang Ting Wang, Kyungduk Kim, Jiangtao Qu, Julie Cairney, Yun Hau Ng, Alicia Kyoungjin An, Ryong Ryoo, Atsushi Urakawa, Wey Yang Teoh
Green Chem. 2020, 22 (3), 688-698​
[Read online]
 

bottom of page